Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údaju a souborech cookies

Spolecnost AFerry Ltd se zavázala chránit soukromí svých zákazníku. Tyto zásady ochrany osobních údaju se vztahují na všechny domény, které spolecnost AFerry Ltd plne spravuje, vcetne www.aferry.cz a všech webových stránek spolecnosti AFerry s ochrannými známkami (dále jen „naše stránky“).

Tyto stránky vlastní spolecnost AFerry Ltd se sídlem v 2morrow Court Appleford Road, Sutton Courtenay, Oxfordshire, OX14 4FH. Naše císlo spolecnosti je 04127327. Jsme „správcem“ osobních údaju, které nám poskytnete.

Tyto zásady ochrany osobních údaju a souboru cookies shrnují, jaké osobní údaje od vás pred, behem nebo po použití našich stránek mužeme shromáždit a jak s nimi nakládáme. Kontaktovat nás mužete prostrednictvím výše uvedené poštovní adresy nebo nás kontaktujte kliknutím zde.

Veškeré zmeny našich zásad ochrany osobních údaju a souboru cookies budou zverejneny na této stránce.

Informace, které od vás shromaždujeme

Informace, které nám poskytnete: pro úspešné provedení rezervace spolecnost AFerry Ltd požaduje poskytnutí osobních údaju vcetne jmen, adres, císel cestovních pasu a platebních údaju. Údaje o vaší kreditní/debetní karte v našem systému zustanou pouze po dobu rezervace a jsou šifrovány technologií spolecnosti Thawte. Vaše údaje v naší databázi uchováváme, abychom mohli zmenit, zrušit nebo aktualizovat príslušnou rezervaci.

Informace, které o vás shromaždujeme. Pri každé vaší návšteve na našich stránkách automaticky shromaždujeme informace o vašem pocítaci (napr. adresu IP, prohlížec, operacní systém apod.) za úcelem správy systému a predání souhrnných informací našim inzerentum.

Spolecnost AFerry Ltd vaše údaje nepoužívá pro úcely prímého marketingu. Nabízíme však zákazníkum príležitost prihlásit se k odberu našich mesícním newsletteru, které jsou k dispozici na www.aferry.co.uk. Pokud ohledne zasílání novinek zmeníte názor, mužete v jakémkoliv z našich newsletteru kliknout na odkaz odhlášení odberu.

Budete-li s námi sdílet osobní údaje dalších lidí (napríklad pri vytvárení rezervace pro jiného clena rodiny), budete muset overit, že daná osoba s poskytnutím techto informací souhlasí.

Jak vaše shromáždené informace používáme

Vaše informace mužeme použít k:

  • plnení našich závazky vyplývajících ze smluv uzavrených mezi vaší a naší stranou, abychom vám byli schopni poskytnout urcité cestovní služby, které od nás požadujete. To zahrnuje predání vašich urcitých údaju (napríklad jméno a jména ostatních clenu skupiny cestujících) cestovním kancelárím tretích stran, které vám budou poskytovat cestovní služby;
  • zajištení co nejefektivnejší prezentace obsahu našich stránek pro vás a pro váš pocítac;
  • poskytování informací, produktu a služeb, které požadujete nebo které by vás mohly zajímat.

Dokoncením rezervace u spolecnosti AFerry Ltd souhlasíte s tím, že krátce po dokoncení vaší cesty obdržíte e-mail, ve kterém vás požádáme o její hodnocení. Toto hodnocení lze dokoncit anonymne. Vyplnením hodnocení souhlasíte s tím, že muže být nahráno do príslušných cástí webových stránek za úcelem informování ostatních uživatelu. Vyhrazujeme si právo tato hodnocení upravit, odmítnout, odstranit nebo použít jakýmkoli zpusobem, který považujeme za vhodný podle vlastního uvážení. Žádost o hodnocené by mela být považována pouze za pruzkum a nezahrnuje další obchodní nabídky, pozvánky ani pobídky.

Pokud jste nám udelili svolení k použití vašich osobních údaju k urcitým úcelum nebo pokud vám zasíláme informace o našich produktech a službách, mužete kdykoliv upravit své predvolby zpusobu použití vašich údaju pomocí odhlášení odberu našich informacních bulletinu.

Mužeme také využít informace o vašich návštevách na našich stránkách, abychom vylepšili váš zážitek z návštevy a vytvorili obecný demografický profil návštevníku.

Telefonní hovory a e-mailová korespondence se spolecností AFerry Ltd na e-mailových adresách prístupných prostrednictvím této stránky nebo získaných z této stránky mohou být zaznamenány nebo sledovány. Použitím techto komunikacních metod souhlasíte s nahráváním a/nebo sledováním hovoru a e-mailu.

Jak uchováváme a chráníme vaše údaje?

Usilujeme o to, aby vámi poskytnuté osobní údaje zustaly soukromé a bezpecné a byly uchovávány v souladu s príslušnými zákony. Nebudeme prodávat, pronajímat ani jinak zverejnovat osobní údaje, které nám prostrednictvím webových stránek poskytnete, tretím stranám (jiným než uvedeným níže), ledaže by to od nás vyžadoval zákon.

Kde uchováváme vaše údaje

Spolecnost AFerry Ltd používá technologii Thawte pro šifrování na všech svých webových stránkách, aby zajistila, že vaše údaje budou uchovávány v soukromí. Certifikát Thawte SSL poskytuje overení o registraci naší domény a vlastnictví platného certifikátu a také šifruje vaše informace v zabezpeceném neprolomitelném prostredí, což znamená, že mužete vytváret rezervace v reálném case jednoduše a zcela bezpecne.

Zverejnení vašich informací

Vaše osobní údaje sdílíme s nekterými tretími stranami, které poskytují služby v našem zastoupení. Mají prístup pouze k osobním informacím, které potrebují k výkonu techto služeb. Jsou povinny zajistit zabezpecení a duvernost vašich osobních údaju a mohou je používat pouze v souladu s temito zásadami ochrany soukromí a souboru cookies.

Vaše informace mužeme zverejnit v následujících prípadech:

  • pokud chceme prodat náš podnik nebo naši spolecnost, mužeme je odhalit potenciálnímu kupci;
  • dalším firmám v naší skupine, které vám pomohou pri poskytování našich služeb;
  • máme-li k tomu zákonnou povinnost, nebo k ochrane majetku, bezpecnosti nebo práv jiných osob;
  • informace mužeme vymenovat s ostatními za úcelem ochrany pred podvody nebo úverovými riziky;
  • jakékoliv financní instituci, s níž vedeme úcet pro úcely overení stavu kreditu a/nebo overení financních transakcí.
  • Když provedete rezervaci, možná budeme muset sdílet vaše osobní údaje s provozovateli trajektů, o službách, které kupujete. Tyto informace mohou být také sdíleny s jinými třetími stranami, včetně přístavních orgánů, celních úřadů a cestovních kanceláří, kde je to nezbytné pro splnění smlouvy o přepravě trajektů.

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Vaše údaje nebudeme uchovávat delší dobu, než je nezbytné pro príslušné úcely stanovené v techto zásadách ochrany osobních údaju. Pokud jste provedli rezervaci, použijeme vaše príslušné osobní údaje za úcelem poskytování poprodejních služeb a správy príslušné záruky. Pro ruzné typy dat platí ruzná doba uchovávání, nejdéle však vaše data mužeme uchovávat po dobu 6 let. Pro další informace o zásadách uchovávání údaju nás prosím kontaktujte.

Vaše práva

Podle obecného narízení o ochrane osobních údaju (GDPR) a zákona o ochrane osobních údaju 2018 (DPA) máte ohledne vašich osobních údaju radu práv.

Máte právo požádat nás o prístup za úcelem opravy nebo vymazání vašich osobních údaju, právo omezit zpracování, vznést námitku proti zpracování, a za urcitých okolností také právo na prenositelnost dat.

Pokud jste poskytli souhlas s zpracováním vašich údaju, máte právo (za urcitých okolností) tento souhlas kdykoli odvolat, což neovlivní zákonnost zpracování pred odvoláním vašeho souhlasu.

Pokud se domníváte, že jsme nesplnili požadavky narízení GDPR nebo DPA ohledne vašich osobních údaju, máte právo podat stížnost úradu informacních komisaru. Máte-li jakékoliv dotazy týkající se vašich práv, kontaktujte nás prosím písemne na adrese 2Morrow Court, Sutton Courtenay, OX14 4FH, Oxfordshire, England.

Žádné údaje shromáždené od detí

Naše stránky nejsou zamereny na deti a deti k temto stránkám nemají prístup. Od nezletilých osob nebudeme vedome shromaždovat informace bez jejich souhlasu rodice nebo opatrovníka.

Odkazy na jiné stránky

Vezmete prosím na vedomí, že naše smluvní podmínky a zásady se nevztahují na jiné webové stránky, na které se dostanete prostrednictvím odkazu z našich stránek. Mezi ty patrí podmínky provozovatele trajektu nebo vlaku, který jste si prostrednictvím našich stránek rezervovali a který vám poskytne cestovní služby. Pokud navštívíte nekterou z techto stránek, mejte prosím na pameti, že mají vlastní zásady ochrany osobních údaju a meli byste si je pred odesláním osobních údaju precíst. Za tyto zásady neprijímáme žádnou odpovednost.

Další informace

Pokud zásady ochrany osobních údaju a souboru cookies zmeníme, zverejníme zmeny na této stránce. Mužeme se také rozhodnout poslat vám e-mail s informací o zmene.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se techto zásad nebo chcete-li získat další informace o souborech cookies použitých na našich webových stránkách, kontaktujte nás , prosím.

Zásady používání souboru cookies

Navštívíte-li stránky spolecnosti AFerry, automaticky obdržíte jeden nebo více souboru cookies. Primárním úcelem cookies, které používáme, je optimalizace uživatelských zkušeností pri návšteve našich webových stránek. Krome toho používáme také soubory cookies tretích stran za úcelem statistik a analýzy chování uživatelu. Tato pravidla vysvetlují typy souboru cookies, které používáme, proc je používáme a jak je mužete zablokovat nebo odstranit.

Co jsou soubory cookies?

Soubor cookies je malý soubor stažený do zarízení po prístupu uživatele na urcité webové stránky. Tyto soubory cookies jsou následne odeslány zpet na webové stránky pri každé následující návšteve. Je to užitecné, protože umožnují webové stránce rozpoznat prohlížec nebo zarízení uživatele. Více informací o souborech cookies najdete na www.aboutcookies.org.

Souhlas

Na naší domovské stránce najdete upozornení, které odkazuje na naše zásady používání souboru cookies. Pokud tuto webovou stránku používáte po zobrazení tohoto oznámení, predpokládáme, že souhlasíte s používáním souboru cookies pro úcely popsané v techto zásadách ochrany soukromí a souboru cookies.

Blokování a odstranení souboru cookies

Váš webový prohlížec vám muže umožnit blokování nebo odstranení souboru cookies, pokud si prejete tak ucinit. Pro další informace použijte nabídku „Nápoveda“ v prohlížeci. Vezmete prosím na vedomí, že blokování všech souboru cookies zabrání tomu, abyste meli optimální zkušenost na mnoha webových stránkách, vcetne tech našich. Proto pri používání našich webových stránek doporucujeme povolit používání souboru cookies.

Další informace o souborech cookies a jejich zakázání naleznete na webové stránce informacního komisare ohledne souboru cookies: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/

Jak soubory cookies používáme

Soubory cookies na našich webových stránkách mohou být nastaveny námi, tretími stranami na základe smlouvy s námi nebo nezávislými tretími stranami, jako jsou Twitter, Facebook a YouTube.

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies pro relace i pro trvalé použití. Soubory cookies si shromaždují informace pri vašem procházení našeho webu a umožnují trídení a filtrování výsledku vyhledávání porovnávání cen.

Po ukoncení relace jsou tyto soubory cookies odstraneny. Trvalé soubory cookies vás našim webum umožnují pri návštevách rozpoznat a zustávají uloženy v zarízení, dokud bud nejsou smazány, nebo dokud nedosáhnou urceného data expirace.

Níže uvádíme ruzné typy souboru cookies, které používáme, duvod jejich použití, a také zde najdete informace, které mužete použít k ovládání nebo zjištení více o souborech cookies používaných na našich webových stránkách.

Typ souboru cookies

Proc je používáme a další informace

Typ souboru cookies

Základní

Proc je používáme a další informace

Základní soubory cookies, jak naznacuje jejich název, jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Umožnují nám zapamatovat si váš výber mezi stránkami, jako jsou trasy, data a pocet cestujících, aniž byste je museli znovu zapisovat.

Typ souboru cookies

Výkonnost / Uživatelská zkušenost

Proc je používáme a další informace

Soubory cookies používáme k zajištení správného fungování našich stránek a dorucení správných výsledku vyhledávání s ohledem na vaše volby. Soubory cookies také používáme k vylepšení vašich zkušeností díky možnosti zjištení, zda naši stránku navštevujete poprvé, a zapamatování vašich preferencí (napríklad jazyk nebo typ meny) a predchozího vyhledávání.

Typ souboru cookies

Optimalizace

Proc je používáme a další informace

Optimalizacní soubory cookies nám umožnují sledovat anonymní údaje o použití, jako jsou trendy prokliku, abychom mohli zajistit, že vám stránka nabízí konzistentne bezproblémový, funkcní a príjemný zážitek.

Za úcelem optimalizace využíváme poskytovatele služeb tretích stran, jako je Google Analytics. Informace o techto souborech cookies naleznete v tomto odkazu.

Typ souboru cookies

Reklama

Proc je používáme a další informace

Reklamní soubory cookies mužeme použít za úcelem interakci s vámi poté, co opustíte naše webové stránky, abychom vám pomohli najít nejvhodnejší trajekt nebo vlak. Shromaždujeme údaje související s aktivitou prohlížece, vcetne poctu navštívených stránek, vybraných tras a provedených vyhledávání.

Spolupracujeme se spolecností Criteo, poskytovatelem služby tretí strany k úprave reklam po vašem opuštení webových stránek. Pro více informací si prectete jejich zásady ochrany osobních údaju.

Typ souboru cookies

Analýza

Proc je používáme a další informace

Soubory cookies také používáme k monitorování a pochopení toho, jak jsou naše webové stránky a služby využívány a navštevovány, což nám umožnuje optimalizovat uživatelskou zkušenost a vytváret webové stránky, které vyhovují potrebám našich uživatelu, a také rídit smer našeho podnikání. Používáme službu Google Analytics, která ukládá soubory cookies ve vašem zarízení, aby generovala anonymní prehledy a statistiky.

Spolecnost Google tyto informace ukládá v souladu se zásadami ochrany osobních údaju.

Další informace

Pokud zásady ochrany osobních údaju a souboru cookies zmeníme, zverejníme zmeny na této stránce. Mužeme se také rozhodnout poslat vám e-mail s informací o zmene.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se techto zásad nebo chcete-li získat další informace o souborech cookies použitých na našich webových stránkách, kontaktujte nás, prosím

Chcete-li se o souborech cookies a jak jejich správe dozvedet více, navštivte http://www.aboutcookies.org/